Polityka zwrotu kosztów

Jeśli uważasz, że otrzymany przez Ciebie towar posiada wady fabryczne:

 • Wypełnij:
  Dane osoby zgłaszącej reklamację
  Numer zamówienia___________________________
  Osoba do kontaktu___________________________
  Numer telefonu_______________________________
  Adres e-mail__________________________________
  Adres Dostawy________________________________
  Data dostawy/odbioru________________________
  i prześlij je na nasz adres mailowy: chyrka.pl@gmail.com.

 • Załącz zdjęcie reklamowanego mebla z widoczną wadą i prześlij je na nasz adres mailowy: chyrka.pl@gmail.com.

 • Zaczekaj, aż nasi konsultanci z Działu Reklamacji rozpatrzą Twoje zgłoszenie. Bez obaw, podejmą się tego niezwłocznie po wpłynięciu Twojego wniosku.


Reklamacje rozpatrywane są od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura.

Zwroty:

 
Zwracany towar należy przesłać transportem we własnym zakresie, załączając wypełniony formularz odstąpienia od umowy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy
przepisy
o prawie odstąpienia konsumenta od umowy stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej
zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej
umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisó w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
Maksym CHYRKA Import&Export 
Neue Priel 22
87700 Memmingen
Ja/My(*)................................................................... ......
................................ niniejszym
informuję/informujemy(*)........................................................................................ o
moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących
towarów(*)...................................towarów(*)........................................................... umowy dostawy następujących towarów(*)
........................................................umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących
towarów(*)........................................................................towarów(*)......................................................................... /o świadczenie następującej
usługi(*)..................................................................................................
Data zawarcia umowy(*)........................................../odbioru(*).........................................
I
mię i nazwisko konsumenta( ów)....................................................................................... Adres
konsumenta( ów)..........................................................................................................
Podpis k
onsumenta( ów) ........................................( tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji
papierowej)
Data ..................................................................
(*) Niepotrzebne skreślić.
POUCZENIE O PRAWIE DO ODST
ĄPIENIA OD UMOWY
Na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta mają Państwo
jako Konsument lub jako
osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z
treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla t ej osoby charakteru zawodowego, wynikającego
w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego
na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prawo
odstąpić od niniejszej umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny. Termin do ustawowego odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
-
w przypadku umów o świadczenie usług zawarcia umowy;
-
w przypadku umowy zobowiązującej do pr zeniesienia własności towaru (np. umowy sprzedaży,
umowy dostawy lub umowy o dzieło będące towarem) w którym weszli Państwo w posiadanie
towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w
posiadanie towaru;
-
w przypa dku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu towarów, które
dostarczane są osobno w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniego z towarów lub w
którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie
ostatnieg o z towarów;
-
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towarów dostarczanych
partiami lub w częściach w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w
którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Pań stwa weszła w posiadanie ostatniej
partii lub części.
Aby skorzystać z ustawowego prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Maksym CHYRKA Import&Export, Neue Priel 22,  87700 Memmingen, Niemcy, adres mailowy
chyrka.pl@gmail.com , tel. +491798984382 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej
umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą
elektroniczną). Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formu larz odstąpienia od umowy lub
jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej
chyrka.eu/pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu
ni ezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku
pocztą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali
Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpi enia od umowy
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od
Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego
wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia ododstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam towar pod adresem: tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam towar pod adresem: Maksym CHYRKA Import&Export, Neue Priel 22,  87700 Memmingen, Niemcy niezwłocznieniezwłocznie, a w każdym razie nie , a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Jeżeli Towar ze względu na zwrotu towarów. Jeżeli Towar ze względu na swój charakter nie może być odesłany w zwykły sposób pocztą wysokość tych kosztów szacowana swój charakter nie może być odesłany w zwykły sposób pocztą wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 500 złotych, jednakże są to maksymalne koszty, a wysokość jest maksymalnie na kwotę około 500 złotych, jednakże są to maksymalne koszty, a wysokość tychże kosztów jest zazwyczaj mtychże kosztów jest zazwyczaj mniejsza, co każdorazowo jest zależne od rodzaju i charakteru niejsza, co każdorazowo jest zależne od rodzaju i charakteru Towaru. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z Towaru. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.towaru.
J
Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od eżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.


. Koszt transportu pokrywa Klient. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy zawartej w naszym regulaminie (§10 punkt 12):
 
    • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

Zwrotu towaru nie może dokonać osoba zamawiająca produkt wykonywany na jego specjalne zamówienie, uwzględniający indywidualne preferencje klienta. Uwaga ta dotyczy produktów, które tworzone są z szerokiej gamy dostępnych opcji, dotyczących m.in. wyboru materiałów, kolorystyki oraz zmiany wymiaru.